Általános Szerződési Feltételek

I. Preambulum

Letölthető innen

Általános adatok

      A képző neve: Géniusz Plusz Oktatási KFT. (rövid név Géniusz Plusz. KFT.)

      A képző székhelye: 2500 Esztergom, Kiss János vezérezredes út 82.

      A képző azonosítói

   adószám: 14343106-2-11; cégjegyzékszám: 11-09-013856

   felnőttképzési nyilvántartási szám és engedélyszám: B/2020/000867; E/2020/000015

      Telephely: Ügyfélszolgálati Iroda

      címe: 1085 Budapest, József körút 69. földszint 15.

      elérhetőség: info@geniuszplusz.hu; +36 1 770 7835

   ügyfélfogadási idő (a normál menetrendtől való eltérés esetén a www.geniuszplusz.hu oldalon adunk tájékoztatást.

      hétfő: 9.00–16.00 óráig.

      kedd: 9.00–16.00 óráig.

      szerda: 9.00–16.00 óráig.

      csütörtök: 9.00–16.00 óráig.

      péntek: 9.00–16.00 óráig.

      szombat: képzéslátogatás keretében a képzési helyszíneken.

      Bankszámlaszám: 10403648-50504851-52531006

      Felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

      címe: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.kormanyhivatal.hu/hu/pest,

      telefon: +36-1-210-9721

      Felnőttképzők nyilvántartása: https://far.nive.hu/nyilvantartasok/felnottkepzok/publikus/465

      Békéltető Testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

      A képzőt képviseli: Pál Zoltán ügyvezető

      elérhetőségei: pal.zoltan@geniuszplusz.hu; +36 20 255 0664

      Szakmai vezető: Pál Zoltán ügyvezető

      elérhetőségei: pal.zoltan@geniuszplusz.hu; +36 20 255 0664

Jogi környezet

      2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv)

      11/2020. (II.7.) Korm.rendelet

  A felelős minisztériumok által kiadott követelmények mint a szakmai képzések (szakképesítések) tartalmi szabályozó: programkövetelmény, képzési és kimeneti követelmény.

Alkalmazási terület, hatókör

Jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) a Géniusz Plusz KFT. a többször módosított 2013. évi törvény a felnőttképzésről hatálya alatt megvalósuló képzéseihez, úgymint szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseihez, részszakma megszerzésére irányuló szakmai oktatásaihoz és támogatott egyéb képzéseihez kell alkalmazni 2022. augusztus 1-től.

Nyomtatva kettő eredeti példányban a székhelyünkön és az Ügyfélszolgálati Irodában tároljuk. Az aktuális verziót az érdeklődöknek e-mailben juttatjuk el, továbbá közzétesszük intézményünk honlapján (https://geniuszplusz.hu/ASZF).

II. Meghatározások, értelmező rendelkezések

(1) Befogadó nyilatkozat gyakorlatra: a gyakorlati képzést nyújtó nyilatkozata, miszerint a résztvevő munkaköri kontaktgyakorlatát a programnak megfelelően biztosítja.

(2) Bemeneti feltételek: a képzés megkezdésének feltételei az adott követelményben meghatározottak szerint: iskolai végzettség, szakmai előképzettség, előírt gyakorlat, egészségügyi alkalmasság, egyéb, például szakmai- vagy pályaalkalmasság.

(3)  Beszámítható óra: a résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő (nem kontakt) óra. A képző a résztvevő tanulási eredményét – fejlesztő vagy záróértékelés keretében – követi, ellenőrzi.

(4) Egészségügyi alkalmasság: foglalkozás-egészségügyi szakellátó igazolása, hogy a jelentkező képzés megkezdésére alkalmas. Az igazolás elvárt szövege: “…Igazolom, hogy X.Y. a … képzésre alkalmas…”. A foglalkozás-egészségügyi szakellátók listáját és az igazolás mintát a képző a honlapján közzéteszi: https://geniuszplusz.hu/hirek/foglalkozas-egeszsegugyi_szakellatohelye

(5)  Előzetesen megszerzett tudás beszámítása: a képzésre jelentkező – dokumentummal igazolt – tanulmányainak beszámítása, amelynek eredményeként a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel lehet menteni.

(6) Előzetes tudásmérés (diagnosztikus értékelés): az adott tananyagegység vagy tananyagegység-rész oktatását megelőzően annak felmérése, hogy a kérelmező a dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként – a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén – a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni. Eredményes teljesítése esetén a fizetendő képzési díj csökken.

(7)    FAR: Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer. A képzés menetét, a képzésen részt vevők személyes adatait tároló rendszer. A képző a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény alapján a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeit ebben a rendszerben teljesíti. A Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv az Fktv szerinti nyilvántartások vezetésére – felnőttképzők nyilvántartása, szakértők nyilvántartása -, valamint a felnőttképzési államigazgatási szerv hatáskörébe tartozó feladatok ellátására a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszert használja az Fktv. 20/A. §-a szerint.

(8)    Felek: a résztvevő és a képző együttesen. A felnőttképzési szerződés aláírói.

(9)    Felnőttképzési jogviszony: A felnőttképzési jogviszony felnőttképzési szerződés alapján szervezett oktatás és képzés nyújtására, illetve felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra és abban való részvételre a felnőttképző és a képzésben részt vevő személy között létrejött viszony, amelyben a képzés a képzésben részt vevő személy sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodóan valósul meg.

(10)  Felnőttképzési szerződés: a felnőttképzésről szóló 2013. évi  LXXVII. törvény alapján létrejött – engedély birtokában szervezett képzés esetén írásban megkötött – szerződés. A szerződés alanyai a felnőttképzésben részt vevő felnőtt mint résztvevő és a képzést szervező intézmény mint képző – együttes megfogalmazásba felek – között jön létre a felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Kormányrendelet 21.§-a szerinti tartalommal.

(11)   Gyakorlati képzést folytató: az a szervezet, intézmény, vállalkozás vagy gyakorlóhely, ahol a résztvevő a tényleges gyakorlatát megvalósítja, a munkaköri kontaktgyakorlatát végzi. Elsődlegesen a képző biztosítja. A résztvevő ettől eltérhet, amennyiben az általa javasolt szervezet arra alkalmas, valamint a képzővel együttműködő.

(12)  Gyakorlati napló: a munkaköri kontaktgyakorlata során a résztvevő tanulási eredményének, előrehaladásának rögzítésére, követésére és a teljesítés igazolására szolgáló dokumentum.

(13)  Haladási ütemterv (órarend): a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részét képező, a képzés folyamatát rögzítő dokumentum, melynek módosítási jogát a képző fenntartja..

(14)  Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés: A fejlesztő értékelés célja, hogy a Képző és a résztvevő egyaránt képet alkothasson a szükséges kompetenciák elsajátításának mértékéről. A képzés során időszakosan ellenőrzünk. A tanulási eredményt gyakorlati, szóbeli, írásbeli vagy beadandó feladatokkal, portfólió összeállításával, esettanulmányok elemzésével mérjük.

(15)  Képzési program: a képzés szakmai tartalmát rögzítő dokumentum, amelyet a képző a követelmények alapján készít el, és felnőttképzési szakértő minősít. Képző a szakértett képzési programokat a honlapján közzéteszi.

(16)  Követelmények: a felelős miniszterek által kihirdetett, a képzések és a vizsgák tartalmát, követelményeit – és így a képzési programokat – meghatározó dokumentumok, amelyek a szakmai oktatásban elsajátítható szakmák és részszakmák esetén a képzési és kimeneti követelmények, a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések esetén pedig a programkövetelmények.

(17)  Munkaköri kontaktgyakorlat: a képzés azon része, amely a megszerezni kívánt képesítéshez, kompetenciához szükséges ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását, magatartásformák, készségek fejlesztését, elsajátítását biztosítja. Óraszámát a követelmények alapján készült, felnőttképzési szakértő által minősített képzési program határozza meg. Ütemezését – az órarendi kontaktképzés kivételével – a résztvevő is alakíthatja.

(18)  Nyilatkozat költségviselésről: az a nyilatkozat, amelyben egy vagy több finanszírozó a képzés díját, részben vagy egészben, a résztvevőtől átvállalja.

(19)  Részletfizetés: a résztvevő saját erejéből fizetendő képzési díjra vagy díjrészre vonatkozó fizetési könnyítés. A havi részletek számát a képzés hosszának megfelelően határozzuk meg azzal a megszorítással, hogy a képzés utolsó hónapjára esedékes részlet már nem eshet.

(20)  Tanúsítvány: a belső képzés kivételével a felnőttképző a képzés elvégzésének igazolására a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében tanúsítványt állít ki és azt a képzésben részt vevő személy választása szerint elektronikus úton vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy rendelkezésére bocsátja. A bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a tanúsítványt a képzésben részt vevő személy kérésére kell kiállítani. A tanúsítvány, ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára jelentkezés feltétele.

(21)  Órarendi kontaktképzés: meghatározott időpontban és helyszínen tartott és a résztvevő helyszínen történő megjelenését igénylő 45 perces időegységű tanóra.

(22)  Valós idejű online kontaktképzés: meghatározott időpontban, távolléti online kapcsolattal megvalósított, órarendi ütemezésű 45 perces időegységű tanóra.

(23)  Záróértékelés (szummatív értékelés): A képzést záróértékelés zárja, amelynek tartalma, formája megegyezhet a programkövetelmény képesítő vizsgára vagy a képzési és kimeneti követelmény szakmai vizsgára vonatkozó rendelkezéseivel.

III. A felnőttképzési jogviszony létesítésének előfeltételei

(1)    A képzések megkezdésének feltételeit a különböző képzésekre vonatkozó követelmények (https://ikk.hu/p/szakkepesites, https://ikk.hu/p/kkk-ptt) szabályozzák. Rendelkezéseit nem a képző határozza meg, annak alkalmazása a képző számára kötelező. A programkövetelmények vagy képzési és kimeneti követelmények részletezik a szakmai tartalmakat is, amelyeket a képzési programban rögzítünk.

(2)    Az elkészített képzési programokat felnőttképzési szakértők minősítették, melynek aktuális dokumentumai megtekinthetők a www.geniuszplusz.hu a képzési aloldalain. A tanfolyamot az adott program szerint kell megvalósítani.

(3)    Képző a képzési programokból nyílt tanfolyami ajánlatot hoz létre, és a elsődlegesen a honlapján teszi közzé. Az ajánlat tartalmazza a képzés tananyagegységeit, tananyagegység-részeit, a tervezett kezdést és ütemezést, a tanfolyami alapárat, a díjcsökkentő tényezőket.

(4)   A képző engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenysége esetén a felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

IV. Felnőttképzési szerződés megkötésének menete

A jelentkezés

(1)    A jelentkező a felnőttképzési jogviszony létesítését a jelentkezéssel kezdeményezi, ami történhet online vagy a Képző papíralapú jelentkezési lapján. A jelentkezés még nem teremt fizetés kötelezettséget a jelentkező számára, az csak a felnőttképzési jogviszony létrejöttével keletkezik.

(2)    A képzésre jelentkező a nem online kitöltésű jelentkezési lapot köteles a kézjegyével ellátni, dátumozni. A jelentkezési lapon lévő adatok megváltozása esetén a résztvevő köteles Képzőt 8 napon belül írásban értesíteni. Ennek elmaradása esetén a bekövetkező esetleges károkért Képzőt semmiféle felelősség nem terheli.

(3)    A képzésre jelentkező a felnőttképzési jogszabályokban meghatározott, és a felnőttképzési jogviszony létesítéséhez szükséges adatokat köteles a Képző rendelkezésére bocsátani, úgymint: viselt név, születéskori név, születési hely és idő, anya születési neve, állampolgárság, legmagasabb iskolai végzettség, kapcsolati adatok (lakcím, e-mail cím, telefonszám).

(4)    A képzésre jelentkezőnek a képzés megkezdéséhez szükséges bizonyítványokat, dokumentumokat, az esetlegesen szükséges egészségügyi alkalmassági igazolást, tehát a bemeneti feltételeket először szkennelve vagy fotózva e-mailben kell beküldenie az info@geniuszplusz.hu címre vagy a képzésszervező e-mail címére. Az eredeti dokumentumokat a felnőttképzési jogviszony hatálybalépését megelőzően eredetiben is be kell mutatni hitelesítés céljából.

(5)    A külföldön szerzett bizonyítvány/oklevél esetében csak hiteles fordítást tudunk elfogadni. Hiteles fordításnak minősül (2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről alapján):

(a)    az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,

(b)    a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,

(c)    a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás,

(d)    az a magyar nyelvű fordítás, amely hitelesnek minősül valamely tagállam 2001. évi C. törvény 28. §. (1) bekezdése szerint.

A képzés díjának és a résztvevő teljesítendő feladatainak véglegesítése

(6)    A Képző a teljesítendő tananyagegységeket, tananyagegység-részeket, a képzési díjat az előzetesen megszerzett tudás beszámítása és az előzetes tudásmérés eredménye alapján, valamint a gyakorlati képzést nyújtó ismeretében véglegesíti.

(7)    Annak érdekében, hogy a képző a kedvezmények és felmentések tényét, megnevezését és összegét a felnőttképzési szerződésben rögzíthesse, a jelentkezőnek nyilatkoznia kell az alábbiakról:

(a)    igényel-e előzetes tudásmérést,

(b)    javasol-e mást a képző által biztosított gyakorlati képzést nyújtó helyett,

(c)    bevon-e más költségviselőt is a képzés finanszírozásába, különös tekintettel az Európai Uniós vagy a költségvetési forrásokra.

(8)    A képző a jelentkezőtől kapott dokumentumok alapján az előzetesen megszerzett tudás beszámíthatóságáról dönt, eredményét a felnőttképzési szerződésben rögzíti. Ha a tudásbeszámítás tananyagegység vagy tananyagegység-rész alóli felmentéssel jár, a vonatkozó díjrészt a képző a képzés alapdíjából levonja.

(a)    A képző az előzetes tudásmérést a jelentkező kérésre lebonyolítja, eredményét a felnőttképzési szerződésben rögzíti. Ha a tudásmérés tananyagegység vagy tananyagegység-rész alóli felmentéssel jár, a vonatkozó díjrészt a képző a képzés alapdíjából levonja. A képző a tudásmérés lebonyolításáért díja számíthat fel.

(b)    A képző a gyakorlati képzést nyújtóra vonatkozó díjrészt a jelentkező nyilatkozata alapján érvényesíti.

A szerződéskötés és elállási jog

(9)    Képző a bemeneti dokumentumok teljességét két lépcsőben ellenőrzi. Először jelentkezési eljárás során, másodszor – végellenőrzésként – közvetlenül a képző képviselőjének vagy meghatalmazottjának aláírása előtt.

(10)  Az aláírások sorrendje: az első aláíró a jelentkező mint résztvevő, a második aláíró – a bemeneti feltételek végellenőrzését követően – a képző képviselője vagy meghatalmazottja. Mindkét aláíró az aláírás dátumának megfelelően keltezi a szerződést.

(11)   A felnőttképzési szerződés mindkét fél aláírásával lép hatályba. A képző a felnőttképzési jogviszony létrejöttéről jelentést tesz a FAR-ba.

(12)  A képzőnek joga van a képzés első számlájának kiállításáig a felnőttképzési szerződéstől – a résztvevő tájékoztatása mellett – térítésmentesen elállni.

(13)  A résztvevőnek joga van a képzés első számlájának kiállításáig a felnőttképzési szerződéstől – a képző tájékoztatása mellett – térítésmentesen elállni.

 A felnőttképzési szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése

(14)  Résztvevő a felnőttképzési szerződést rendes felmondással felmondhatja, amennyiben saját érdekkörében felmerült akadályoztatása miatt a tanfolyamot nem tudja, vagy nem kívánja folytatni. A felmondási idő harminc (30) nap. Felek időarányos elszámolási kötelezettséggel tartoznak egymásnak. Az elszámolás alapjául a felmondási idő leteltéig megkezdett hónapok szolgálnak. Felek bánatpénzre nem tartanak igény.

(15)  A résztvevő a képző szerződésszegése esetén a felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha

(a)    a tanfolyami oktatással szemben megalapozott minőségi kifogással él, és a kifogást a képző nem kezeli megfelelően.

(b)    a képzés szervezésével szemben megalapozott minőségi kifogással él, és a kifogást a képző nem kezeli megfelelően.

(16)  Felek a felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal felbontják, ha a résztvevő a képzés elvégzésére alkalmatlanná vált. Felek időarányos elszámolási kötelezettséggel tartoznak egymásnak. Az elszámolás alapjául a felmondásig megkezdett hónapok szolgálnak. Felek bánatpénzre nem tartanak igény.

(17)  A képző a felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja a résztvevő szerződésszegése esetén. A résztvevő a szerződésszegéssel a képzőnek okozott káráért felelősséggel tartozik. A résztvevő szerződésszegésének minősül, ha

(a)    a fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem egyenlíti ki vagy

(b)    a felnőttképzési szerződésben meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott vagy

(c)    a résztvevő tanulásra alkalmatlan állapotban jelenik meg az oktatáson vagy

(d)    viselkedésével akadályozza az oktatót a képzésben, illetve a többi résztvevőt a képzés igénybevételében.

(18)  A felnőttképzési szerződést módosítani kell, ha a résztvevő a gyakorlati képzést nyújtóval kapcsolatos nyilatkozatát megváltoztatja.

(a)    A képző mindenkinek biztosítja a gyakorlati képzést nyújtót. Ettől a résztvevő eltérhet, ha a javasolt szervezet, egység, vállalkozás a feladatra alkalmas és a képzővel együttműködő.

(b)    A résztvevő által javasolt gyakorlati képzést nyújtó alkalmasságát a gyakorlati feladatok, tárgyi és technikai feltételeit tartalmazó tájékoztató alapján kell megállapítani.

(c)    A résztvevő által javasolt gyakorlati képzést nyújtó együttműködését önállóan a gyakorlati befogadó nyilatkozat, illetve a gyakorlati befogadó nyilatkozat alapján összeállított együttműködési szerződés igazolja.

(19)  A felnőttképzési szerződést módosítani kell, ha a résztvevő az adott tananyagegység vagy tananyagegység-rész oktatását megelőzően kéri előzetes tudásmérést, és azt sikeresen teljesítette.

(20)  A felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részét képezi a csoport haladási ütemterve, az órarend, a képző annak módosítási jogát fenntartja. A változtatás lehetősége kiterjedhet a képzés egy-egy oktatási alkalmának időpontjára, időtartamára és helyszínére is, ha az oktatási tevékenység minőségének biztosítására csak ez a lehetőség adott. A felnőttképzési szerződés módosítása nem szükséges, de a változtatás tényéről ésszerű időben tájékoztatni kell a résztvevőt.

(21)  A résztvevő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben az órarendi változtatás a képzőnek felróható okból olyan jellegű, hogy nem teszi lehetővé a számára a képzés folytatását. A felmondásig befizetett díj visszajár vagy a képző más képzésén érvényesíthető.

(22)  A képzés lebonyolítását korlátozó járványügyi rendelkezések esetén a felnőttképzési jogviszony – a felek eltérő megállapodása kivételével – szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.

(23)  A felnőttképzési szerződés külön rendelkezés nélkül megszűnik, ha elérte célját.

(24)  A résztvevő a képzést a képzés díjának maradéktalan megfizetésével, a záróértékelés sikeres teljesítésével és a vonatkozó gyakorlati feladatok elvégzésének igazolásával teljesíti. A záróértékelés időpontját a képző a haladási ütemtervben rögzíti, és külön térítés nélkül lebonyolítja. A képző a résztvevő által elmulasztott vagy sikertelenül teljesített záróértékelés pótlására vagy javítására egy új lehetőséget biztosít a képzés időtartamába illeszkedően.

(25)  A képző jogosult az résztvevő által elmulasztott vagy sikertelenül teljesített záróértékelés pótlásáért vagy javításáért díjat kérni a honlapján közzétett díjtáblázat szerint. A képző képesítő vizsgát vagy szakmai nem szervez, erre jogosultsága kizárólag a külön eljárásban akkreditált vizsgaközpontoknak van https://szakkepesites.ikk.hu/#kereses, de annak előkészítésében a vizsgaszervezővel együttműködik.

(26)  A képző felnőttképzési tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a résztvevőt ért kár viselésére a résztvevő által befizetett díj összegéig kötelezett. A felnőttoktatási intézmény teljes egészében kizárja a kártérítési felelősségét abban az esetben, ha a teljesítés jogi ellehetetlenülése a vonatkozó jogszabályi környezet esetleges változása miatt következik be.

V. A részvétel követésének módja, és a kapcsolódó teljesítések dokumentálása

Az órarendi kontaktórák dokumentálása

(1)    A résztvevő a foglalkozáson való megjelenését a saját kezűleg aláírt jelenléti íven igazolja. A képző a jelenléti ívet havonta ellenőrzi, összesíti.

(2)    A résztvevő valós idejű online képzésen való részvételét az oktató által készített kimutatás igazolja. A képző a jelenléti ívet havonta ellenőrzi, összesíti.

Beszámítható órák dokumentálása

(3)    A képző a teljesítés alátámasztására produktumot követel meg vagy más tudásmérő eszközt rendel, melyek meglétét, teljesítését ellenőrzi.

A munkaköri kontaktgyakorlat dokumentálása

(4)    Képző a résztvevő gyakorlati képzést nyújtóra vonatkozó nyilatkozata alapján jár el. A munkaköri kontaktgyakorlat teljesítését a gyakorlati naplóban történő igazolás és a jelenléti ív igazolja.

(a)    Képző a gyakorlati feladat tájékoztatóját és a befogadó nyilatkozatot vagy a gyakorlóhelynek, vagy – további ügyintézésre – közvetlenül a résztvevőnek juttatja el.

(b)    A gyakorlóhely a dokumentumon nyilatkozik a tárgyi, személyi feltételek meglétéről, a résztvevő befogadásáról, a gyakorlat feladatainak – teljes vagy részbeni – teljesíthetőségéről, valamint a képzővel történő együttműködése kereteiről.

(c)    A képző a véglegesített gyakorlati naplót a résztvevő számára elektronikusan elküldi.

(d)    Résztvevő a gyakorlat teljesítését követően – a képző által meghatározott időpontig – kitöltött gyakorlati naplót és a gyakorlati igazolást visszaküldi a képzőnek.

(5)    A résztvevő a gyakorlat megkezdése előtt köteles a gyakorlóhely által támasztott járványügyi előírásoknak, oltottsági vagy egyéb egészségügyi feltételeknek megfelelni, a gyakorlóhely munka- és egészségvédelmi képzésén részt venni, a gyakorlat résztvevőre vonatkozó egyéni ütemezésében a gyakorlatvezetővel megegyezni, továbbá a saját munkaruházatát és egyéni védőfelszerelését biztosítani.

VI. A pénzügyi teljesítés dokumentálási rendje

A költségviselés

(1)    A résztvevő a felnőttképzési szerződésben rögzített képzési díj megfizetéséért helytáll, de személyétől eltérő költségviselőt bevonhat. A képzési díj átvállalásáról a költségviselő a képző által biztosított nyomtatványon nyilatkozik.

(2)    A nyilatkozat megszületéséről a résztvevő gondoskodik. A költségviselői nyilatkozatot az to@geniuszplusz.hu címre e-mailben kell elküldeni legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatályba lépését követő 10. munkanapig.

(3)    Amennyiben a költségviselő a nyilatkozatát visszavonja, a képző elszámolást készít. Ezt követően a fizetési kötelezettség a résztvevőre visszaszáll.

(4)    A képzés díjáról a képző e-számlát állít ki.

(5)    A fizetés módja átutalás vagy a képző bankszámlájára való közvetlen befizetés.

Fizetési könnyítések és kedvezmények

(6)    Amennyiben a költségviselő részben vagy egészben a résztvevő, a díj kiegyenlítésére havi részletfizetést is kérhet.

VII. Panaszkezelés rendje és dokumentálása

A panasz felvétele, kivizsgálása

(1)    A panaszkezelés folyamatáról a képzés megkezdése előtt a képző a résztvevőt tájékoztatja, és a panaszkezelési nyilvántartás dokumentumait hozzáférhetővé teszi.

(2)    A képző képzési tevékenységével, az azzal összefüggő szolgáltatással vagy a nem szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos bejelentését, reklamációját a résztvevő haladéktalanul, de legfeljebb a felmerüléstől számított 8 napon belül teheti meg. Későbbi időpontban érkezett bejelentéseket a képző nem köteles panaszként, minőségi kifogásként kezelni.

(3)    A résztvevő panaszát szóban vagy írásban közölheti a képző intézménnyel, illetve a képző intézmény érdekében vagy javára eljáró személlyel.

(4)    A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a képző intézmény a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles panaszkezelési űrlapot kitölteni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a résztvevőnek átadni, a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a résztvevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

(5)    A panasz kivizsgálásának időtartama az ügyfél panasz beérkezésétől számított 5 munkanap. A panasz elutasítása esetén az ügyfelet 15 napon belül írásban értesíteni kell, e válaszban az elutasítást indokolni szükséges. Jogos panasz esetén az ügyet 15 nap alatt le kell zárni a panasz rendezésével és az ügyfél írásbeli tájékoztatásával együtt. A panasztevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja. Az ügyfélszolgálati munkatársnak és/vagy a szakmai vezetőnek aláírásával kell igazolni a panaszfelvételi lapon a teljesítés dátumát és/vagy a reklamáció helyesbítésének megtörténtét.

(6)    A panasz elutasítása esetén újabb jegyzőkönyvet kell felvenni a panaszkezelési formanyomtatványon és a további teendőkről feljegyzést készíteni mindkét fél aláírásával. Amennyiben a panasz kezelése 15 napnál hosszabb időt vesz igénybe, az ügyfelet a panasz bejelentésétől/beérkezésétől számított 10 napon belül értesíteni kell.

(7)    Megalapozott panasz esetén a képző az alábbi kompenzációs lehetőségeket biztosítja:

(a)    Következő tanfolyamon való részvétel esetén kedvezmény érvényesítése.

(b)    További órák ingyenes felajánlása.

(c)    További tanfolyam árából kedvezmény megadása.

VIII. Az adatkezelés rendje

(1)    Képzésben részt vevő hozzájárul, hogy képző intézmény személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok szellemében nyilvántartás céljából kezelje és megőrizze az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai szerint.

(2)    Kezelt adatok köre a jelentkezési lapon, képzési igényt jelző üzeneten, illetve jelen dokumentumon szereplő adatok köre, illetve a felnőttképzési jogviszony létesítésével összefüggő adatok, úgymint: legmagasabb iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség, idegennyelv-ismeret, oktatási azonosító. Továbbá a képző kezeli a képzés során történő értékelések, minősítések, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségek és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatos adatokat. Az adatkezelés időtartama a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig terjed.

(3)    Az adatkezelés célja Fktv. törvény hatálya alá tartozó képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevő „garanciális” ügyintézése. Az adatkezelés jogalapja: Felnőttképző jogos érdeke.

(4)    A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról – a Fktv. 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli.

(5)    A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli.

(6)    Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

(7)    A felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot.